رفتن به مطلب

ارسال‌های توصیه شده

     تریسام × گی × داستان سکسی × داستان تریسام × سکس تریسام × داستان گی × سکس گی ×

گی سه نفره

سلام
امیدوارم بتونم با این خاطرم حس خوبی بهتون بدم
اسمم امیده هیجده سالمه و این خاطرم برمیگرده به سال پیش

نمیخوام از اولین تجربه م بگم چون فک کنم معمولا اولین تجربه جذابیت خاسی نداره و واقعا نسبتا خودمم از فکر کردن بهش لذت نمی برم چون یه سکس آماتور و بدون تنوعی بود.
تو این خاطره سومین بارمه که دارم کون میدم و سعی کردم حداقل خودم بهترین خودم رو بزارم که بتونم لذت زیادی ببرم.
دو دفعه پیش با یکی از همکلاسیام بود به اسم نوید که زمان زیادی هم نبردن چون نه مکانش رو داشتیم نه وقتش رو.
تا اینکه یه شب قبل اینکه بخوابم نوید پیام داد و یه پیشنهاد داشت . میخواست که با پسر عموش که سه سالی از ما بزرگ تر بود یه شب بریم باغ عموش. چون هم بیرون شهر بود هم میتونستیم بدون ترس و استرس تا ۷ود صبح با هم باشیم.
اون شب ازش خواستم که تا فردا وقت بده بهش فکر کنم چون حقیقتا دو دل بودم و از اینکه همزمان به دو نفر بدم میترسیدم از یه ور هم فکر که میکردم میتونه تجربه خوبی باشه و چون دو نفرن من بیشتر میتونم لذت ببرم.
اون شب با اینکه خوابم میومد با پیام نوید خواب از سرم پریده بود. بابام که تو یه مسافرت کاری بود و مادرمم همش خونه خاله م بود فکر کردم که الان بابام نیست و گیر نمیده بهترین فرصته .فردا صب که شد از مادرم اجازه گرفتم که شب رو قراره تا صبح با دوستام بریم باغ با این که به شدت مخالف بود اما بعد یه ساعت دلش به حالم سوخت و قبول کرد. منم زنگ زدم به نوید که هماهنگ کنه شب بریم.
با اینکه موی زیادی ندارم ولی همیشه با اسپری موبر شیو میکنم از قضا چند روز پیش هم یه موبر خریده بودم و رفتم حموم که شیو کنم. چون موهای پام نازک بود هر بار یه اسپری کفاف میداد و از کونم به پایین رو باهاش شیو میکردم . بالا تنمم که موی زیادی نداشت اصلا به شیو نیاز نبود. تمیز خودم رو شستم و یه دستشویی حسابی رفتم بعد شام که کامل کونم تمیز بشه و بوی خوبی داشته باشه ‌با صابون هم تمیز شستم
ساعت هشت و نه شب بود که مامانم رفته بود خونه خالم و منم منتظر نوید بودم بیاد دنبالم. دل تو دلم نبود چون پسر عموش محمد رو ندیده بودم خجالت میکشیدم.یه ساپورت داشتم زیر شلوار میپوشیدم اونو پوشیدم و یه اسلش هم روش که اونجا رسیدیم درش بیارم.
گوشیم زنگ خورد نوید و ممد جلو در بودن کفشام رو پوشیدم و رفتم سوار ماشین شدم بعد سلام و احوال پرسی راه افتادیم باغشون یه نیم ساعتی از شهر دور بود.
وقتی رسیدیم خواستم پیاده شم نوید گفت وایسا خودم در رو برات باز کنم نفس. خندیدم وقتی پیاده شدم منو انگشت کرد و انگشتش رو کرد دهنش گفت امشب چه شبی بشه.
ممد هنوز یخش آب نشده بود و چیزی نمی گفت ولی قشنگ معلوم بود چقدر حشری شده . واسه اینکه روش باز بشه چند ثانیه یه بار گله میکردم که آقا ممد چرا حرف نمیزنه.
از همون در ورودی اسلشم رو جلو چشم ممد از پام در آوردم و نوید که ساپورتو دید گفت ببین ممد چه کونی برات آوردم عسله لامصب منم با خنده گفتم قابل اقا ممد رو نداره.
رفتیم تو ممد و نوید که نشستن رفتم سمت ممد رو پاهاش نشستم و زبونم رو برا نوید در آوردم که بگم دیگه تو دورت تموم شده نوبت اقا ممده.
ممد که روش کم کم باز میشد یه دستش رو انداخت رو لپ کونم و با اون یکی دستش رونم رو داشت میمالید.
داشتم دیوونه میشدم دیگه نمیتونستم تحمل کنم پا شدم و به نوید و ممد گفتم اونام پاشن و کنار هم وایسن . رو زانوهام نشستم و کمکشون کردم که شلواراشون رو تا زانو بدن پایین. کیرشون هنوز کامل شق نشده بود کیر نوید رو با دستام مالوندم و کیر ممد رو کردم دهنم که براش ساک بزنم… کیرش از نوید کلفت تر بود و دلم به اینش خوش بود‌. نوبتی براشون ساک میزدم صدای نفس نفس زدن هاشون میومد انقدر تشنه کیر بودم که سیر نمی شدم از ساک زدن دوست داشتم بار اول تو دهنم ابشون بیاد یا یکیشون بپاشتش رو صورتم . کیرشون رو از دهنم در اوردم و همینو ازشون خواستم نوید گفت با ساک اب ممد رو بیار می میپاشم رو صورتت. نوید شروع کرد به جق زدن و منم سرعت ساک زدنم رو برا ممد بیشتر کردم. هر دوشون باهم ابشون اومد و نوید کرد رو صورتم و ممد هم تو دهنم خالیش کرد. اونا رو مبل ولو شدن و منم رفتم که سر و صورتم رو بشورم. قبل اینکه برم تو ساپورتمم از پام درآورد و لخت لخت شدم. رفتم تو دیدم اونام لخت شدن و انگار منتظر راند بعدین که برن سمت اصل کاری.
جلو نوید نشستم و از ممد خواستم که بره پشتم و بره تو کارم . کیر نوید رو گرفتم و دوباره براش ساک میزدم و ممد هم داشت کیرش رو میسابوند به کونم و میکرد لای پاهام تا اینکه یکم درد احساس کردم. داشت سر کیرش رو میکرد تو کونم و میترسید بیشتر بکنه ازش خواستم یکم تف بماله و نترسه چون دلم تلمبه میخواست برام لذت بخش بود که یه کیر دهنم باشه و یه کیر هم تو کونم.
اروم اروم کیرش رو برد تو کونم انقدری دردم اومد که کیر نوید رو از دهنم بیرون دادم و یه اخ بلندی کشیدم و گفتم تلمبه تلمبه بکنن بکن.
وقتی شروع کرد به تلمبه زدن اولش دنیا جلو چشام سیاهی میرفت کم کم عادت کردم و با خنده برا نوید ساک میزدم. نوید گفت حالا که ممد بازش کرد دیگه نوبت منه رو مبل دراز کشید و ازم خواست که اروم بشینم رو کیرش.
نشستم یکم خودم رو رو کیرش بالا پایین میکردم که یکم تو اون پوزیشنم جا باز کنه. بهتر که شد به سمت نوید خم شدم و ازش خواستم اون تلمبه بزنه و منم لبام رو گذاشتم رو لباش و از هم لب میگرفتیم و اون منو میکرد.
قشنگ معلوم بود که نوید خسته شده و دیگه تلمبه هاش بهم حال نمیداد از اون ور ممد تازه نفس ایستاده بود خواستم پاشم که یه درد عجیبی به کمرم پیچیده بود مشخص شد برام که تا الان رو خوب دادم و فقط این مونده که یکم ارضا بشم و به اوج لذتم برسم. از ممد خواستم که ملاحظه م رو نکنه و تند تند تلمبه بزنه .ایستارم دستام رو رو دیوار گذشتم و یکم کونم رو قلمبه کردم چون تو اون حالت کونم تنگ تر میشد و بیشتر فشار کیر ممد رو حس میکردم.
ممد یکم تف زد بکونم و کیرش و آروم کرد تو کونم اولش اروم تلمبه میزد و همراش افتاده بود به جون گردنم و داشت گردنم رو میخورد. بعد یکم بهم گفت اماده ای گفتم اره و با دو تا دستاش دو طرف کونم رو گرفت و تلمبه هاش رو تند تر و تند تر کرد . داشتم به زور نفس میکشیدم و صدای آه و ناله م تو خونه داشت میپیچید و نوید از همون صدا هم داشت لذت میبرد و به ممد انگیزه میداد سرعتش رو بیشتر کنه. دیگه داشتم از حال میرفتم و و به اون چیزی که میخواستم رسیده بودم. تا اینکه ممد دوباره ابش اومد و همش رو تو کونم خالی کرد و از همون پشت هم بغلم کرد و با دستاش آروم بدنم رو میمالید.هر دومون خسته خسته شده بودن و کلی عرق کرده بودیم ‌. ممد نشست و از منم خواست که بغلش بشینم . خیلی کمکم کرد که خستگیم در بره اصلا انتظار نداشتم بعد اینکه آبش اومد هنوز به فکر من باشه و با دستاش منو نوازش کنه و قربون صدقه م بره . چون نوید کیرش تو کونم ارضا نشده بود همش اصرار به ادامه داشت منم با این حرف خیالش رو راحت کردم
قرار نیست کسی بخوابه تا جون دارم و میتونم تا فردا بهتون میدم

نوشته: Omid

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×
×
  • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

به زودی فعالیت در انجمن عمومی خواهد شد، حتما قوانین را مطالعه بفرمایید.