رفتن به مطلب

ارسال‌های توصیه شده

     دنباله دار × تابو × داستان سکسی × داستان خانوادگی × سکس تابو × داستان تابو ×

راز خانوادگی صدر - 1

تازه چشامم گرمِ خواب شده بود که ساعت به صدا در اومد! به سختی چشمام رو باز کردم و به ساعت نگاه می کردم، 10:30 رو نشون می‌داد، سرم رو به بالش فشار دادم. به هر زحمتی که بود خودمو از تخت خواب جدا کردم و بلند شدم و توی آینه به خودم نگاه کردم چشام قرمز قرمز بود.یکم موهام رو شونه زدم، مرتبشون کردم و بستمشون. لباس های خوابم رو در آوردم و لباس های راحتی رو که دوست داشتم پوشیدم. حین پوشیدن به این فکر کردم چرا صدایی از بیرون اتاقم نمیاد. بعد که لباسامو عوض کردم،از اتاقم بیرون اومدم. خونه رو که دیدم، حس تنهایی تمام وجودمو گرفت، حسی که باهاش آشنا بودم! طبقِ معمول پدر و مادرم خونه نبودن، آرین هم احتمالا سر تمرینش بود، از نبود ارین بیشتر دلم گرفت چون تنها کسی بود که همیشه کنارم بود.پیغام گیر رو چک کردم که با این پیغام رو به رو شدم
« مامان جان منو پدرت رفتیم خرید برای مهمونی آخر هفته اگه بیدار شدی صبحونه رو میزه بخور تا ما کارمون تموم شه بیایم». پوفی کشیدم و وارد آشپزخونه شدم و نشستم پشت میز. مشغول صبحونه خوردن شدم، ناخودآگاه افکاری به ذهنم اومد: مهمونی میخوان بگیرن؟ چه مهمونی، اصلا چرا میخوان مهمونی بگیرن؟. معمولا هروقت میخواستن مهمونی بگیرن قبلش بهم خبر میدادن ولی خب چرا الان ندادن؟. سعی کردم از این افکار بیام بیرون و صبحونه ام رو کامل خوردم.بعدش رفتم توی اتاقم و موبایلم رو برداشتم و به داداشم زنگ زدم ببینم کجاست.
بعد از چنتا بوق موبایل رو جواب داد ، احوال پرسی کردم که فهمیدم تازه از سر تمرین داره میاد، موبایل رو قطع کردم و تصمیم گرفتم یه دوش بگیرم که از این درگیری ذهنی بیرون بیام، در واقع تنها چیزی که بهش نیاز داشتم!
لباسام رو آماده کردم و با حوله رفتم توی حمام. گذاشتمشون روی سکو بعد آب رو ولرم کردم و رفتم زیر دوش حین حمام کردنم ناخودآگاه دوباره ذهنم درگیر حرفای مامانم شد، بعد از چند دقیقه از این افکار اومدم بیرون و سریع حمام کردم لباسام رو پوشیدم و از حمام اومدم بیرون
رفتم توی اتاقم و داشتم موهام شونه می‌کردم، که یاد این افتادم، عادت داشتم همیشه پدرم موهام رو هروقت از حمام میام شونه کنه، بغض کردم و اشک توی چشمام جمع شد، بعد از چند دقیقه غصه خوردن به خودم اومدم و توی دلم گفتم امروز من چم شده؟
تصمیم گرفتم برای اینکه یکم از این افکار دور بشم برم کافه ای که همیشه با آرین میرفتیم، تا از وقت ازادم استفاده ای کرده باشم، چون درس و کنکور وقت کافی برامون نمیزاشت. یه تیشرت با یه شلوارِ جین کوتاه پوشیدم چون خیلی حوصله تیپ زدن نداشتم. یه ماشین گرفتم و رفتم سمت کافه ، وقتی رسیدم وارد کافه که شدم صدای موزیک ملایم و بی کلامی که پخش میشد به گوشم رسید. از اونجایی که صبح جمعه بود خلوت بود. رفتم روی صندلی یه میزِِ که جایی خوب از کافه بود نشستم و منتظرِ گارسون موندم.
گارسون اومد یه پسرِِ قد بلند با دستای کشیده، بیبی فیس با موهای مشکی که از پشت بسته بود. قبلا چند باری دیده بودمش. یه قهوه سفارش دادم و منتظر موندم تا آماده بشه، وقتی قهوه رو آوردن، توی سوشیال مدیا چرخیدم و مشغول خوردن قهوم شدم. اینقدر غرقِ موبایلم شدم که نمیدونم چه جوری ساعت شد 12:15 سریع وسایلمو جمع کردم، پول قهوه رو حساب کردم و زدم بیرون.
رسیدم خونه، در حیاط رو باز کردم و رفتم تو. وقتی رسیدم به در اصلی خواستم کلید بندازم که باز کنم درو صدای خش خش به گوشم خورد حدس زدم آرین باشه. درو باز کردم و واردِ خونه شدم. توی آشپزخونه آرین رو دیدم کهِ مشغول صبحونه آماده کردن بود. بهش سلام کردم و رفتم توی اتاقم تا لباسامو عوض کنم. حینِ عوض کردنِ لباسام به این فکر کردم که آرین از جریان مهمونی خبر داره یا نه. بعد که عوض کردم دوباره رفتم پیش آرین.
خسته نباشیدی بهش گفتم و نشستم روی مبل رو به آشپزخونه.
-امروز خیلی خسته شدم ، تا آخرین لحظه دست از سرمون بر نمی داشت. پیش خودم میگفتم حتما مامان یه چیزی آماده کرده بخوریم ، اگه گشنته بگو که برای تو هم غذا گرم کنم، میخوای؟
+نه ممنون فعلا چیزی نمیخورم،
-راستی ملیکا، بابا بهم گفت با مامان رفتن برای مهمونی خرید کنین، مهمونی کیه؟
تا اسم مهمونی اومد دوباره رفتم توی فکر،
-گفت که عصر میان خونه، نگفتی رفتهِ بودی پیشه دوستات ؟ چته چرا انقدر تو فکری ؟؟؟
+با صدای آرین به خودم اومدم، باهاش چش تو چش شدم بعد از کمی مکث جواب دادم:
+نه رفته بودم تو کافه،یکم از افکارم بیام بیرون، همی
-آها معنا داری گفت و ادامه داد: پس بدون من خوش گذروندی اخرشم یه پوزخند زد،
+خوشگذرونی نبوده دوباره شروع نکن، یه قهوه ساده خوردم اومدم، جنابعالی هم که سر تمرین بودی که با تو برم.
-مهم نیست حالا، میگم یه جوری به مامان اینا بگو که کار داریم و به یه بهانه ای نریم, چون اصلا اشتیاقی برای مهمونی ندارم.
+اتفاقا از نظر من باید بریم به این مهمونی که یکم از حال هوای کنکور و درس بیایم بیرون و چهار نفرو ببینیم حداقل.
آرین پوفی میکشه و به نشونه تایید سرشو تکون میده.
از جام پاشدم رو به آرین گفتم میرم توی اتاقم یکم سریال ببینم، منتظر جواب آرین نموندم و رفتم سمت اتاقم.زیر چشمی حواسم به آرین بود که داشت به پشتم نگاه میکرد. واقعا با خودش چه فکری کرده بود من خواهرش بودم رفتم توی اتاقم در هم بستم. روی تختم دراز کشیدم و یکم سقف نگاه کردم و به رفتار آرین فکر می‌کردم، یه نفس عمیق میکشم و لپتابمو باز میکنم و شروع میکنم به دیدن سریال مورد علاقم.
بعد از چند تا قسمت اونقدر غرق سریال شدم که نمیدونم چه جوری گذشت! ساعت رو نگاه می‌کردم، ساعت 5:47 بود . با خودم گفتم چرا پدر و مادرم نیومدن که ناگهان صدای باز شدن در خونه اومد. چند لحظه مکث کردم که فهمیدم خودشونن. سریع لپ تاپ بستم و رفتم توی هال، وقتی دیدمشون انگار انرژی تازه ای بهم داده بودن.
به صورتشون که نگاه می‌کردم خستگی دیده نمیشد و خیلی خوشحال بودن. توی دستاشونم کلی خرید بود، دل تو دلم نبود ببینم چه خبره و مهم ترین سوال چرا؟
رفتم جلوشون و به خریدا نگاه کردم:« چقد خرید کردین اونم بدون ما خبریه؟؟.» طبق معمول مامان جواب سرراست داد و گفت، پدرتون بهتون می‌گه. همین سوالو از بابا پرسیدم و گفت: صبر کن تا وسایلو بزاریم یه استراحتی کنیم ، چشم همه چیو میام بهتون میگم.سرمو پایین انداختم میدونستم باید صبر کنم، رفتم رو مبل نشستم و منتظر بابا شدم که بیاد.
بعد از حدود نیم ساعت پدرم و آرین اومدن، پدرم رو مبلی که کنار من بود نشست و آرین هم کنار من نشست. فک کنم اون هم مثل من کنجکاو بود ببینه چخبره، سکوتی بینمون برقرار بود و همه مون توی فکر بودیم که بالاخره آرین این سکوت رو شکست. رو به پدرم گفت: بابا نمیخوای بگی چه خبره؟ پدرم در جوابش گفت: سرشو به نشونه تایید تکون داد و گفت میخواستم همین الان بهتون بگم جریان مهمونی. من هم در جواب پدرم گفتم: خب بگو بابا جونم میشنویم!!. پدرم شروع کرد به صحبت کردن. گفت که یه مهمونی مخصوص خانواده ی خودمون میخواد بگیره که هر دو سال یه بار انجام میشه، هر سال میزبان فرق می‌کنه. امسال میزبان ماییم و می خواهیم توی امارت بابابزرگت توی شمال کشور برگزار کنیم و اصرار کرد که حتما ما باشیم توی اون مهمونی. وقتی بابام اینو گفت دوباره سکوت حاکم شد، منو آرین چش تو چش شدیم و حدس میزدم توی ذهن ارین چی میگذره. تمام کلمات توی ذهنم مرور کردم و توی دلم گفتم مهمونی؟ اونم خانوادگی. بعد چرا به ما چیزی نگفتن تا الان؟
از بابا همین سوال ها رو پرسیدم و جوابی که من میخواستم رو نمیداد! آرین که دید نمیشه از صحبت کردن با پدرم چیزی فهمید هووفی کشید وپاشد و گفت: من میرم تو اتاقم، چند دقیقه به یه نقطه خیره بودم و منم پاشدم رفتم توی اتاق آرین و درو بستم که صدامونو نشنون.
وقتی درو باز کردم که برم توی اتاقش دیدم سریع مک بوکش رو گذاشت زمین حدس میزدم داشت پورن نگاه میکرد. چون شلوارش هم باد کرده بود . اهمیتی ندادم و رفتم کنارش روی تخت نشستم و گفتم
نظر تو چیه؟
سریع منظورمو گرفت و گفت:
-میدونی نکتهِ جالب این قضیه کجاست، اینکه بابا تا الان هر جا که میخواستیم بریم میگفت اگه دوست دارین بیاین، ولی این دفعه خیلی تاکید میکرد
+سرمو به نشونه تایید تکون میدم و گفتم: اوهوم. ادامه داد آرین: بعد انگار مامان هم میدونست مهمونی بخاطره چیه، جالب تر از اون اینه که مهمونی هر سال ۲ بار هست و ما چیزی از این قضیه نمیدونستیم، تازه بابا گفت امسال میزبان هم ک ماییم پوفی از ناراحتی کشید و ادامه داد: کی حوصله مهمونی با خانواده رو داره!!
نفس عمیقی کشیدم و گفتم: آرین دیونه شدم، سوالای قبلی کم بود الان سوالای دیگه هم اِضافه شدن.

    به هر حال چیزی هست که باید باهاش روبرو بشیم، میگم دفعه بعدی یه در بزن بعد بیا تو شاید مشغول یه کاری بودم.
    منظورشو گرفتم و عصبی شدم، گفتم: واقعا داری تو این موقعیت…!! حرفمو قورت دادم و دیگه ادامه ندادم، با عصبانیت پا شدم و رفتم بیرون درم محکم پشت سرم بستم
    رفتم تو اتاقم رو تختم دراز کشیدم، چشمامو بستم. به همه چیز فکر میکردم و پیش خودم میگفتم دارم دیوونه میشممم، بهتره به موقع اش بفهمم که چی به چیه فکر الکی فایده نداره و فقط ذهنم مشغول میشه.
    روز ها گذشتن تا اینکه بعد ظهر سه شنبه همه آماده شدیم که بریم به امارت، ته وجودمم استرس گرفته بودم ولی باید می رفتیم و به جوابم میرسیدم، نباید به روی خودم میاوردم تا کسی متوجه استرسم نشه. به زحمت وسایل هارو بردیم تو ماشین و حرکت کردیم به سمت امارت که شمال کشور بود. توی راه بارون شدت گرفت و به سختی همه جا دیده میشد. بالاخره بعد یه سفر نسبتا طولانی ساعت ۲ شب رسیدیم.همه جا تاریک بود و هیچ چیزی اطراف امارت دیده نمیشد. وسایل هارو برداشتیم و بردیم تو عمارت. منو و آرین از دیدن عمارتِ به اون بزرگی شوکه شده بودیم.از اونجایی که منو و آرین خیلی خسته بودیم، بابا اتاق رو بهمون نشون داد، قرار بود منو و آرین توی یک اتاق بخوابیم، کم کم خواب چشمام رو گرفت، یه شب بخیر گفتم و رفتم توی اتاقی که قرار بود بخوابیم، اتاقش نسبتا بزرگ بود و حموم و سرویس بهداشتی که داشت توی خود اتاق بود و دوتا تخت با فاصله ای از هم کنار هم گذاشته شده بودن، دراز کشیدم روی تخت و پتو رو کشیدم روی خودم.موبایلم رو برداشتم و یکم توی اینستا چرخیدم که آرین اومد تخت بغل خوابید. چیزی نگذشت که صدای خروپف آرین اومد، عادت داشت همیشه خرو پف کنه، متوجه شدم که خوابش برده.
    بعد از کُلی ور رفتن با موبایلم دیر وقت شده بود ، خسته بودم و تصمیم گرفتم بلاخرهِ بخوابم. موبایلم خاموش کردم و گذاشتم کنار، چشم هامو بستم و سعی کردم به چیزی فکر نکنم،چیزی نگذشت که داشت خوابم میبرد ناگهان صدای عجیبی به گوشم خورد. اولش خیلی توجه خاصی نکردم و پیشِ خودم گفتم چیزِ مهمی نیست و احتمالا از بیرون امارت میاد. یکم گذشت دوباره همون صدا رو شنیدم، دقت کردم متوجه شدم صدای اه ناله مامانمه که داره با بابام سکس می‌کنه، یکم عجیب بود برام تا حالا صدای سکس پدر مادرم رو نشنیده بودم.مات و مبهوت بودم و یه موج عجیب وارد بدنم می‌شد که ناشناخته بود و با هر آه و ناله مامانم شدید تر از قبل میشد میشد.
    ناخودآگاه با خودم ور رفتم و یهو به خودم اومدم. داشت چه اتفاقی میوفتاد! من که همیشه خودمو کنترل می‌کردم!!! خیلی برام تعجب آور بود ولی اون موج عجیب اجازه نمی داد که تمومش کنم.
    اه ناله مامانم ادامه داشت منم آروم جوری که آرین بیدار نشه دستم‌و بردم زیر پتو ضربان قلبم شدید شده بود، اولین باری نبود که از این کارا می‌کردم ولی نه در حضور آرین! وقتی دستمو بردم زیر پتو بله… خیسی بین پامو با دستم حس کردم، شورتم کامل خیس شده بود.بعد آروم با خودم ور رفتم جوری که آرین بیدار نشه.
    اینقدر با خودم ور رفتم بالاخره بعد از حدود ۳۰ دقیقه احساس راحتی کردم انگار رو آسمونا بودم، اولین بار بود که همچین حسی داشتم.
    بعد سریع به خودم اومدم و اه و ناله های مامانمم تموم شده بود، خداروشکر آرین هنوز خواب بود و روحشم از این اتفاقات خبر نداشت. سریع پتو رو مرتب کردم، آماده شدم برای فردا که قراره فامیلا بیان و چند روزه منتظرم. مهم تر از اون به جواب سوالام پی میبرم مشغول همین افکارم بودم که خوابم برد…

نوشته: بانوی همیشگی

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×
×
  • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

به زودی فعالیت در انجمن عمومی خواهد شد، حتما قوانین را مطالعه بفرمایید.