رفتن به مطلب

داستان سکسی زن عموی اقوام


gayboys

ارسال‌های توصیه شده

     زن عمو × داستان سکسی × سکس زن عمو × داستان زن عمو ×

زن عموی کوچک ترین برادرزاده شوهرمم

شب تولدش بود بهش زنگ زدم‌ امشب بریم بیرون
بیا دنبالم
زنگ زدم به شوهرم میای ؟ گفت نمیتونم گفتم پس من به سامان میگم بیاد گفت باشه
اومد دنبالم منو برداشت بردمش بیرون تو یه کافه براش یه تولد دو نفره بگیرم
از وقتی میشینم کنارش دستامو میگیره شروع میکنه بوس کردن و‌ نوازش
اومدیم از کافه بیرون خیلی خوشحال بود
نشستیم تو ماشین تا میتونست بوسم کرد و لبامو میخورد میگفت تو بهترین زن دنیایی زن عموی خودمی منم تو راه خودم بی مقدمه بوسش میکردم و لباشو میخوردم ماشینو برد یه کوچه خلوت و بن بست پارک کرد ازم لب گرفت دستشو برد تو موهام نوازشم کرد زیر گلومو میخورد و لیس میزد و بوس می کرد لاله گوشمو میکرد تو دهنش درمی آورد
منم آروم سرمو گذاشتم روی پاش دیگه دستشم میزاشت رو سینه هام میمالید دولا میشد ازم لب میگرفت
یواش یواش دستاشو برد زیر مانتوم دست زد به ممه هام تازه فهمیده بود من امشب سوتین نبستم ممه هامو شروع کرد به مالیدن هر از گاهی هم دولا میشد لبامو میخورد و ممه هامو میک میزد منم دستمو گذاشتم رو کیرشو براش از رو شلوار میمالوندم انقدر میک میزد ممه هامو که خودمم کامل خیس کرده بودم
گفتم بریم صندلی عقب میدونستم این پیشنهاد هیجانمونو صد برابر میکنه
رفتیم صندلی عقب ایندفعه سامی اومد زیر سینه های من خوابید یه ممو میخوره یکیو فشار میداد لب میکرفت ممه هامو میمالید عادت داشت عاشق مالیدن ممه بود خودمم دیوونه میشم وقتی میخوره گفتم بشین اونطرف من بیام تو بغلت اومدم سرمو گذاشتم رو پاهاش اونم همزمان ممه هامو میمالید خیلی آهسته اون یکی دستشو‌ رسوند به شلوارم منم چرخیدم دستمو بردم روی کیرش گذاشتم یذره براش مالوندم اون دستشو برد تو شلوارم منم دکمه های شلوارشو باز کردم کیرشو درآوردم اونم دستش تو شرت من بود داشت دور کوصمو برام میمالید منم کیرشو درآوردم گذاشتم جلوی صورتم یه بوسش کردم نگاهش کردم گفتم ای جاااان سالارت واقعا سالاری میکنه کیرشو خیلی دوست داشتم خیلی خوب منو ارضا میکردم یذره سر کیرشو بوس کردم بدنشو بوس کردم تو دستم بالا پایین کردم برا اولین بار بود که کیرشو بوس کردم خیلی آروم دهنمو غنچه کردم گذاشتم از سر کیرش تو دهنم یه آهی کشید کونشو از شدت لذت آورد بالا برد پایین کیرش بیشتر رفت تو دهنم زبونمو دور کیرش حلقه کردم چند بار بالا پایین کردم از دهنم درآوردم لیس زدم تنه و سر کیرشو
سامی هم داشت همزمان چوچولمو میمالید همینکه انگشت کرد تو کصم منم کیرشو تا ته کردم‌تو دهنم داشتم عق میزدم سرمو اوردم بالا یه نفس بگیرم یه لبی بهش دادم گفت دوست دارم این لبو وصل کنم به کس تنگت ولی نمیشد
دست انداختم با تخماش بازی کردم کیرشو میزاشتم تو دهنم سرمو میچرخوندم‌ رو کیرش اونم چوچولمو تند تند برام مالید که تا ارضا شدم منم کیرشو خیلی خوردم گفتم عشقم چرا تو نمیای گفت شوک شدم نمیتونم بیام
یه نگاه به به تخماش کردم یه بوس کردم گفتم اینها باشه سر فرصت اونم از خدا خواسته گفت مرسی عشق
منم سریع حالت داگی شدم تو ماشین
گفت عشقم جا نمیشه کونت
آخر مجبور شد صندلی هارو از فرمش در بیاره بده جلوتر
شلوارمو داد پایین یه بوس از کونم کرد یه لیسم به کوصم زد گفت جاااان چه داغه‌ سر کیرشو با آب کصم خیس کرد تا اومدم بگم یواش عشقم گذاشت تو‌کصم‌ چشمام سیاهیی رفت گفت آاااه عشق ابدی من
چند تا تلمبه زد من دوباره ارضا شدم
خودشم چندتا دیگه تلمبه زد استرس و شهوت با هم باعث شد جفتمون زود ارضا شیم
منم که داشتم‌لذت می بردم اولین تجربه سکس تو ماشینم بود آبش داشت میومد که خودم گفتم بریز لذت امشبو‌کامل کن گفت بریزم گفتم بریز من امشب مست آبتم
دستشو گذاشت رو شونه من کونمو چسبوند به بدنش کیرشو تا ته کرد تو‌ کصم آبش با فشار تو کصم خالی کرد
همونجوری دستمال گذاشت زیر کصم آبش خالی شه تو دستمال
منم نشستم رو صندلی پاهام خیلی درد گرفته بود
سامی گفت شلوارتو دربیار منم در آوردم شرتمم درآورد دوباره شلوارمو پام کردم گفت عشقم به مناسبت امشب شرتت مال من
منم گفتم باشه
سریع رفت داروخانه برام یه قرص اورژانسی خرید
منم بدون شرت رفتم خونه شوهرم اومده بود سریع رفتم یه دوش گرفتم آبشو از تو کصم خالی کردم هرچی اومده بیرون نشستیم شام خوردیم اما حس میکردم هنوز آب سامان تو کسمه
شبش هم هوتن شوهرم گیر داد بکنه اصولا هم سکسش یه ربعیه یذره بوسم کرد یه لب گرفت رفت کصمو بخوره دیدی خیلی لزجه گفت امشب خیلی حشری هستیا یذره کصمو خورد من مطمئنم که آب سامان بود داشت شوهرم میخورد . قد پنج دقیقه شوهرم تلمبه زد بازم من ارضا شدم اونم داشت ارضا میشد که پامو قفل کردم دور کمرش آبشم بریزه تو کصم … راستشو بخاید ترسیده بودم خیلی وقت بود قرص بارداری نخورده بودم استرس هم داشتم
هوتن گفت چرا اینکارو کردی گفتم دلم میخواست گفت بچه چی ؟ گفتم صبح برو برام قرص بگیر قبلا رفتنت و گفت باشه و صبحم یادش رفت بگیره و‌ بعدا گفت خودت برو بگیر منم گفتم رفتم گرفتم
صبح بود دیدم چندین بار سامان زنگ زده جواب دادم گفت چی شدی عشقم چرا جواب نمیدی ؟؟ گفتم خوابیده بودم خسته بودم یه نگاه کردم به ساعت دیدم نزدیکای ۱۰ صبحه وقت داریم گفتم بیا دیگه امروز روز تولدته …
تا اومد منم رفتم حموم و اومدم کلید داشت دیدم اومده تو حلیم گرفته نشستیم باهم خوردیم
گفت دیشب یه کاری کردی منو دیوونه خودت کردی
من تا عمر دارم دل ازت نمیکنم
صبحونه حلیم گرفته بود
گفتم حلیمو بریز روش برات بخورم
گفت آخه اینجوری دوست ندارم
خودم رفتم نشستم زیر کیرش شلوار و شرتشو کشیدم پایین گذاشتم کیرشو دهنم یذره براش خوردم کیرش نیمه راست شد یه بشقاب حلیم گذاشت کنار دستش کله کیرشو کرد توش منم خوردم هی کیرشو میزد تو بشقابه منم میخوردم هی رو بدنه کیرش حلیم میریخت منم سرمو میبردم جلوتر مقداری بیشتر از کیرش وارد دهنم میشد تا اینکه ریخت ته کیرش که چسبیده بود به بدنش منم رفتم اون قسمتو بخورم دیکه داشتم عوق میزدم که یهو پاشو انداخت رو گردنم دستشو گذاشت پشت سرم کونشو بلند کرد چندتا تلنبه عمیق زد تو دهنم که من داشتم بالا میاوردم که فهمید منو رها کرد گفت ببخشید خیلی دوس داشتم اینکارو بکنم با علامت سر گفتم باشه و اومد سراغ لبام ازم‌لب بگیره نوک سینه هامم بازی میکرد منم دستمو گرفتم به تخماش براش میمالوندم پاشدیم رفتیم تو رختخواب باهمدیگه از پشت کونمو انگشت میکرد و میگفت یه دریا کون داری عشقم تا نشستیم رو تخت میخاست ۶۹ بشه که گفتم نه بیا بالا اومد رو بدنم نشست کیرشو گذاشت لای ممه هام عقب جلو کرد دوتا بالشت گذاشت زیر سرم هربار کیرشو میمالید لای ممه هام سرشو میکرد تو دهنم یه چند باری اینکارو کرد که کیرشو کامل گذاشت دهنم منم کامل تف مالیش کردم و باز رفت سراع ممه هام عقب جلو کرد یذره که خشک شد اومد تخماشو گذاشت تو دهنم کیرشم در امتداد دماغم اومده بود به سمت چشمام یه چند دقیقه ای تخماش تو دهنم بود براش خوردم و میک زدم کیرشم با دست میچرخوند رو صورتم میکوبید به صورتم میکفت تو عشق منی من از تو بهتر ندارم جووون بخور همش مال خودته تخماشو درآورد کیرشو کرد دهنم با بدنش افتاد رو صورتم کیرش تا ته حلقم رفت داشتم خفه میشدم با دست زدم رو لپهای کونش چندتا تا بلاخره بلند شد نفس گرفتم گفت ببخشید ولی دوس دارم با تو همه چیو تجربه کنم گفتم اشکالی نداره ولی ایندفعه هماهنگ باش گفت چشم و رفت سراغ کصم لای پاهامو لیس زد رونامو میک زد و لیس زد با انگشتش چوچولمو ماساژ داد کیرشو مالوند رو کصم سرکیرشو گذاشت رو کصم تا اومد هل بده کشید بیرون منم که داشتم میمردم گفتم چیشد ؟ گفت خشکه سریع گفتم دسته خرتو بیار بالا سرکیرشو براش میک زدم و‌لیس زدم زبونمو کردم تو سوراخ کیرش خودم داشتم از شدت شهوت میمردم گفتم برو بکن کیرتو تو کوصم . شروع کرد مالیدن کیرش به کصم آروم کیرشو کرد تو کصم چسبوند تا ته یذره نگه داشت نفسم بیاد بالا پاهام‌رو شونش بود شروع کرد تند تند تلمبه زدن مطمئنم کصم‌قرمز شد منم تو دو دقیقه اول ارضا شدم‌ اما اون خیال نداشت ارضا بشه پای چپمو از رو شونش آورد پایین داد که خودم دستم بگیرم پای راستم که رو شونه اش موند جفت دستاشو دورش حلقه کرد محکم تلمبه میزد منم یک دفعه ای حس کردم کصم داغ شد و‌سامانم ول کن تلمبه نبود اما من حس کردم کیرش یکمی شل شده بود اما اون دست از تلمبه زدن برنداشت جفت پامو باز کرد گفت خودم با دستام بگیرم منم دوباره حشری شدم اونم محکم میکوبید به من . دیگه دستاش آزاد بود اومد سمت ممه هام گرفت تو دستش محکم تلمبه زدن با نوک‌ممه هام بازی میکرد گاهی دولا میشد میخوردشون و میکشون میزد باز دستاشو گذاشت رو سینه ام چنگ میزد محکم میگرفت یه نفس تلمبه میزد حس میکردم کیرش انقدر شق شده که میخوره ته کصم یهو دست از تلنبه زدن کشید افتاد روم کیرشو تو کصم میچرخوند سرکیرش مالیده میشد به تهه کصم . در گوشم گفت فهمیدی یه بار آبم اومد ؟ گفتم حس کردم یهو داغ شدم ولی چرا کیرت نخوابید؟ گفت انقدر که تو کس جذابی هستی دوباره میخوام بریزم تو . گفتم از دیشب پاره شدم بخدا بچه میشه هااا گفت نترس تا ۷۲ ساعت جوابه گفتم عموتم دیشب ریخت توش گفت جووون ریخت رو آب من ؟؟ گفتم آره گفت جووون رو آب من تلمبه زده حال کرده. شروع کرد وحشیانه تلمبه زدن انقدر محکم و پر قدرت میزد که نتونستم چیزی بگم فقط داشت میکوبید خیلی حشری شد منم داشتم میومدم که گفتم ادامه بده دارم میام داشتم تختو چنگ میزدم که من ارضا شدم و اونم همزمان با من دوباره ارضا شد انقدر ممه هامو تو دست چلوند و فشار داد موقع ارضا شدنش که سینه هام کبود شدن اما بهترین و پر لذت ترین سکس دورانمونه. همونجوری با آبش توی کصم خوابید روم ازم لب میگرفت و موهامو نوازش میکرد کیرشم هنوز نیمه بیدار بود تو کصم .
در گوشم باهام حرف میزد میگفت خیلی دوستت دارم عشقم تو بهترین و سکسی ترین زن دنیایی هر چی از جذابیتت بگم کم گفتم

-حوصله کنم میتونه ادامه داشته باشه نوشته هام

نوشته: زنعموی سکسی

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×
×
  • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

به زودی فعالیت در انجمن عمومی خواهد شد، حتما قوانین را مطالعه بفرمایید.