رفتن به مطلب

minimoz

ارسال‌های توصیه شده

 گی × اولین سکس × سکس گی × داستان گی × کون دادن × کردن کون ×

چطوری کونی شدم

سلام اسمم ارمین بدن سفیدوکون سفید بیمویی دارم چون از بچگی دوچرخه سواری رو دوست داشتم کون گنده ای هم کرده بودم وزنمم ۶۲ وقدمم۱۷۲میخوام داستان اینکه چطوری کونی شدم توسط پسر عموم رو رو براتون تعریف کنم.
منو پسرم از بچگی همبازی بودیم سه ماه تعطیلی یه روز یه شب اون خونه ما میومد یروزهم من این قضیه مال کلاس دوم راهنمایی بود که سه ماه تعطیلی شده بود بعد بازی کردن با هم دیگه که کنار هم از شدت خستگی میخوابیدیم یروز پسر عمم قفلی زده بود میگفت چه دنبه ای داری عجب دنبه ای داری منم که فکر نمی کردم منظورش کونم باشه تا اینکه شب شده خونه مابودش منم که تازه داشت خوابم میبرد متوجه شدم پسر عمم با انگشت شصت پاش داره میزنه به کونم دفعه اول بود اینکارو میکرد تا اینکه بعد یواش اومد جلو تر منم خودمو زدم بخواب بعد فهمیدم شلوارمو داره میکشه پایین به هر زوری بود شلوارمو کشید پایین بعدیکم کونموفشاردادومالوندبعدکیرشوخشک گذاشت درکونم یربع مالوند منکه اب کمر یا تفی حس نکردم فهمیدم هنوز آبش نمیاد بعد اینکه چرخید منکه دوسال ازش بزرگتر بودم لجم در اومد با خودم گفتم منو لاپا میکنی منم انگشت فاکموکردم توکونش دراوردم بعدش کیرموخشک خشک گذاشتم روکونش مالوندم همیکنه ابم اومد محکم فشار دادم روکونش تاابم نریزه روش خیلی بهم حال دادتااینکه این قضیه یه دو سالی گذشت
مادربزرگم طبقه پایین خونه بابام تنهازندگی میکنه وخیلی خوشحال میشدبریم خونش حتی شبش اونجابخوابیم ایندفعه من اول دبیرستان بودمواون دوم راهنمایی بعددوچرخه سواری شبش رفتیم خونه مادربزرگم هردومون گوشی لمسی داشتیم ‌وبرای هم اهنگ وکلیپو بازی میریختیم پدرومادرامونم میدونستن مامیریم خونه مادربزرگ خلاصه بگم اخرشب شدمنم گیج خواب بودم یدفهه دیدم پسرعمم خودشورسونده کنارمن وداره منوانگل میکنه وکونموفشارمیده ببینه چقدرنرم منم که باخودم گفتم بعدش خودم میکنمش گذاشتم باهام وربره بعدشلوارمو یواش وبزورکشید پایین بعدش یکدفعه دیدم یه انگشت خیس رفت توکونم خیلی دردگرفت وسوخت ازشدت درد میخواستم بچرخم بگم چیکارمیکنی خجالت کشیدم وهیچی نگفتم وهمینطورهی ادامه دادتانامردانگشت دومشم کردتوکونم کیرخایمم میمالوندهمینطورانگشتم میکردبعدانگشت سومشم کردوخیلی میسوخت وحالم میکردم بعدکیرشوگذاشت درسوراخ کونم هرکارکردکردنرفت توکونم اینقدرعقب جلوکردتاابش اومدوریخت روسوراخم وبعدبایه دستش همینطورکیرمومالوندتاابم اومدولی ایندفعه خیلی حال دادیجوریشدم تمام بدنم خالی شددیگه نای تکون خوردن نداشتم بعداینکه بهم خیلی حال دادوهمینطورپشیمون که چراگذاشتم اینطوری بشه وتصمیم گرفتم دیگه بهش ندم ولی بعدیه هفته یادوهفته پسرعمم به بهونه سرزدن مادربزرگم اومدومنم شب رفتم پایین به بهونه سرزدن بازی کردن ولی دلم میخواست کون بهش بدم ایندفعه اخرشب شدمنمم خودموزدم بخواب دیدم بعله پسرعمم دوباره شلوارموکشیدپایین منم باتکون خوردن الکی کمکش کردم، اینبارهم همونکا روکردولی انگشت چهارمشم بزورکردتوکونم ولی بازم هرکارکرد نرفت ابش اومدریخت درسوراخم بعد کیر منم مالوند و ارضام کرد دفعه بعد نامرد کاندومم گذاشته بود اسپری دندون بیحسی هم زده بودایندفعه موقع شلوارکشیدن فهمید بیدارم اونم خودشوزدبه اون راه یجوری انگلمو میکرد یدفعه دیدم تو یکربع انگشت چهارمش توکونمه بعدبادستش باسنمو هول میدادیعنی بشکم بخواب منم که حال میکردم چرخیدم روی شکم پسرعمم یواش یواش میگفت جون عجب کونی داری کونمم بوس کرد یدفعه کیرشوگذاشت روسوراخم فشارداد چه درد وحشتناکی اوناییکه کون دادن میفهمن چی درد زیاد سوزناکیه اقا منم که زیرش بودم نامرد همینطور یواش یه ضرب تا دسته کرد تو کونم اینقدرعقب جلو کرد تو کونم که کاندمش پاره شد ابشو ریخت توکونم منم همونجا چرخیدم کیرمو گرفت تودستش عقب جلو کرد ابم اومد خیلی حال داد یه جوری شدم که نگم بیحال شدم همینطورم کونم از شدت پارگی هم میسوخت هم درد میگرفت وقتی همونجا رفتم دستشویی فهمیدم ابشو ریخته تو کونم و کاندوم پاره شده دیگه ازهمونجا به بعد هروقت میومد خونه مادربزرگم منم میرفتم اونجا کونمو در اختیارش میذاشتم واونم کونمو میگایید داستان دیگه هم دارم بعد براتون میگم

نوشته: کون دادن پسردایی

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×
×
  • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

به زودی فعالیت در انجمن عمومی خواهد شد، حتما قوانین را مطالعه بفرمایید.