رفتن به مطلب

داستان گی کون دادن به دوستم و رفیقش


migmig

ارسال‌های توصیه شده

 گی × داستان گی × سکس گی × داستان سکسی × داستان سکس گی ×

امیر کیر کلفت با دوستش

سلام
بعد از رابطه م با امیر دیگه مثل قبلا نمیتونستم با خیار و یا هر چیز دیگه ای خودم رو گول بزنم و بیشتر از همیشه تشنه کیر بودم.شب و روزم شده بود فکر امیر و هرزگاهی جق زدن با یادش و ور رفتن با خودم.امیر هم به خاطر امتحانایی که داشتیم قبول نمی کرد و میگفت خودش هم نمیتونه صبر کنه ولی ناچار بودیم تا امتحانا تموم نشده بود کاری نکنیم چون خدایی هر روز حاضر بودم بهش بدم و این درس خوندن رو برامون سخت می کرد.
اون روزا داشت خیلی بهم سخت می گذشت همش دنبال تکرار خاطره ای بودم که بهم بهترین حس زندگیم رو داده بود.
تا اینکه بالاخره یه روز قبل آخرین امتحان امیر بهم گفت بعد امتحان آماده باش که بریم خونه ما و من بهش گفتم که فردا بابام میاد و بعد امتحان ناهار رو باید خونه باشم بعد ناهار میام .
صبح زود بود که آماده میشدم برم امتحان همش ذهنم درگیر امیر بود و درس رو از کله م پرونده بود. همش خدا خدا میکردم زود امتحان تموم شه و ناهار و بخورم و برم پیش امیر.جلو مدرسه بود که به امیر و دوست صمیمیش رسیدم یا من اشتباه متوجه شده بودم یا واقعنی رفیقش همش من رو دید میزد ولی من جدی نگرفتم رفتم باهاشون سلام و احوال پرسی کردم.اسم دوست امیر، علی بود و صمیمی ترین دوست امیر هم به حساب میومد ولی یه سالی ازمون بزرگتر بود.صورت و قیافه نسبتا خوبی داشت و بیشتر قد بلندش بود که به چشم میومد.از اینا بگذریم سر جلسه همش نگام به امیر بود که دو ستا میز جلوتر از من نشسته بود و تا به خودم اومدم دیدم وقت زیادی برا امتحان باقی نمونده.هر جوری بود به چند تا از سوال جواب دادم حداقل تجدید نیارم.وقت تموم شد سوالا رو ازمون گرفتن و خواستیم بریم بیرون که درب خروجی انقدر شلوغ بود به زور دو تا دوتا میرفتن بیرون.رفتم سمت در و تو شلوغی که احساس کردم یکی عمدا داره خودش رو بهم میچسبونه سرم رو برگردوندم دیدم امیره و خوشحال شدم که اومد آروم در گوشم گفت زود بیای که دیگه طاقت ندارم .خندیدم و بیشتر خودم رو بهش فشار دادم و دل تو دلم نبود.
رفتم خونه ناهار رو که خوردم رفتم اتاقم خودم رو آماده کنم.یه شورت استخر داشتم قدیمی به زور پام میرفتم دیدم که خودشه دیگه همونه که میخوام ‌قشنگ کونم رو نشون میداد .زیر لباسمم یکی از تنگ ترین تیشرت ها رو پوشیدم.خلاصه آماده شدم و رفتم سمت خونه امیر در رو زدم بعد یه مدت در رو باز کرد ترسیدم که سر کارم گذاشته و خونه نباشه ولی در رو باز کرد بلاخره
رفتم تو صدای امیر میومد که میگفت کسی خونه نیست راحت باش بیا تو.منم از خدام بود که اینو بگه و قبل اینکه درب پذیرایی رو باز کنم لباسای اضافه م رو در آوردم و یه گوشه گذاشتم تا بیشتر خودم رو نشون امیر بدم.خوشحال رفتم تو تا اینکه یهو خشکم زد علی دوست صمیمی امیر هم اونجا بود .اونجا بود که فهمیدم دید زدنای علی بی دلیل نبوده.هم ترسیدم هم خجالت کشیدم که من رو با این وضعیت میبینه .هیچی نمیتونستم بگم تقریبا فهمیده بودم میخوان چیکار کنن .منم بدم نمیومد ته دلم ولی خب بحث سر اعتماد بود و من زیاد علی رو نمیشناختم فقط یکی دوبار به هم سلام کرده بودیم.
سرم پایین بود و دلم داشت از استرس از سینه م میزد بیرون که یهو احساس کردم یکی بهم نزدیک شد چشام رو بستم و نمیدونستم کدومشونه .دلم انقد تند تند میزد که صداش رو میشنیدم که یه صدای آروم گفت نترس من به کسی چیزی نمیگم امیر خیلی ازت تعریف کرده ولی اینی که من میبینم خیلی بیشتر از این حرفاس.
بهم گفت اگه باهاشون راه بیام یه حال اساسی بهم میدن و اینکه اگه نمیخوای دربازه و ما کاری باهات نداریم.که یهو امیر هم اومد گفت ما مجبورت نمی کنیم ولی اگه قبول نکنی منم دیگه باهات کاری ندارم.
این حرفارو که گفتن یکم از استرسم کم شد اینکه قرار نیست چیزی زوری باشه خوشحالم میکرد.ازشون خواستم برم دستشویی و امیر به شوخی گفت میخوای اونجا فکر کنی که منم گفتم شاید.رفتم و با خودم گفتم شاید دیگه فرصتی مثل این گیر نیاد چی بهتر از این که اینبار به جا یه دونه با دو تا کیر ور برم.کامل خودم رو تخلیه کردم و کونم رو با فشار آب و انگشتام شستم.رفتم بیرون امیر پرسید تصمیم خودت رو گرفتی که منم با یه لبخند جوابش رو دادم.
علی اومد دستم رو گرفت و گفت بزار من راهنماییت کنم به اتاق.دستش انقدر گرم و خوش فرم بود که از همون اول مو به تنم سیخ کرد.رفتیم اتاق امیر و علی کنار هم ایستاد و شلوار هاشون رو کشیدن پایین و فهمیدم بعله قراره واسشون ساک بزنم اول کار‌.کیر علی تقریبا هم اندازه کیر امیر بود ولی رگدار تر بود و بیشتر خودشو نشون میداد.
منم که خیلی فیلم سوپر نگاه کرده بودم دقیقا مثل تو فیلم رفتم جلو و رو زانو هام نشستم و با دو تا دستام شروع کردم به مالوندن کیرشون.یکم که مالوندم علی سرم رو گرفتم کیرش رو آورد جلو دهنم.اولش سر کیرش رو زبون میزدم و با دستم کیر امیر رو میمالوندم.کیر علی رو کردم دهنم شروع کردم به ساک زدن انگار تازه از حموم اومده بود کیرش بو و طمع شامپو بدن میداد و من ازش لذت می بردم.چند ثانیه یه بار هم میرفتم سمت کیر امیر که برعکس اون مزه شوری میداد.بعد یکم علی رفت اون ور و شروع کرد به مالوندن کیرش و به من و امیر نگاه میکرد.امیر دستام رو گرفت و کمکم کرد که بلند شم .پشتم رو کرد رو به خوش و کیرش رو انداخت لای پاهام و عقب و جلو میکرد همزمان داشت گردنمو مک میزد و سینه و شکمم رو میمالوند.نفسم بند اومده بود از یه ور به سختی نفس میکشیدم از یه ورم داشتم از بدن و کیر گرمی که من رو لمس می کرد لذت می بردم.
امیر رو تخت دو نفرش دراز کشید و من حالت سگی ایستادم و براش ساک زدم که علی اومد پشتم و شروع کرد به مالوندن کیرش به چاک و زیر کونم.اومد پایین و شروع کرد به بوسیدن لپای کونم و با انگشتاش خود کونم رو می مالوند و هرزگاهی هم انگشت رو میکرد تو.
دیگه نمیدونستم چجوری نفس بکشم از یه ور کیر امیر دهنم بود از یه ورم علی داشت کونم رو انگشت میکرد ولی در عوض احساس خیلی خوبی داشتم و لذت میبردم.
بعد یکم ساک زدن امیر آبش اومد و یکیش رو ریخت دهنم ولی دستمال آورد و تفش کردم و خودش هم رفت کیرش رو بشوره.با علی که تنها موندم برگشتم یکم براش ساک زدم تا کیرش خیس شه و بعدش روم رو کردم اونور و سگی ایستادم.علی با انگشتش به در کونم تف مالید و یکم هم به کیر خودش.سر کیرش رو کرد تو کونم یه آخ بلندی کشیدم و واقعا دردم اومد علی یکم ترسید ولی گفتم ادامه بده.
انگار نه انگار یه بار به امیر داده بودم و باید کونم باز میشد.انتظار داشتم درد کمتری داشته باشد ولی بیشتر هم بود
دوباره علی کیرش رو کرد تو کونم اینبار یکم مکث کرد و بعد بیشتر کرد تو. از درد داشتم تخت چنگ میزدم و نفسم بند اومده بود .یکم کیرش رو برد عقب و بازم آروم اورد جلو چند ثانیه همین کار رو کرد و با اینکه درد داشتم ولی لذت می بردم.هرچی سرعتش رو میبرد بالا کم کم از درد من کمتر میشد و بیشترش به لذت تبدیل میشد .از شانس من که داشتم لذت میبردم علی ارضا شد ولی قبل ارضا شدنش کیرش رو در آورد و همه آبش ریخت رو پتو امیر .همینجا بود که امیر دوباره اومد و علی فکر کرد که الان دعواش میکنه ولی چیزی بهش نگفت .اومدم بلند شم که امیر گفت نوبت منه منم که هنوز سیر نشده بودم از خدام بود .اول آمد که بازم براش ساک بزنم.قبلش یکم آب خوردم چون واقعا بعد اون همه تشنه م شده بود.آب رو خوردم و رو زانو نشستم و شروع کردم به مالوندن کیر امیر و بعدش گذاشتم دهنم و شروع کردم به ساک زدن براش .هرچی ساک زدم سیر نشد و ازش خواستم بکنه که آگه دوباره آبش اومد ازنبار تو کون من بیاد.کمکم کرد بلند شدم دستام رو گذاشتم رو دیوار و کونم رو قلمبه کردم.یکم انگشتم کرد و بعدش تف مالید به کونم و آروم کیرش رو کرد توم .انگار جا واسه کیر امیر باز شده بود و او راحت تر تلمبه میزد و منم بیشتر لذت می بردم .من دیگه به اون چیزی که میخواستم رسیده بودم تو یه روز دوتا کیر کامل سیرم کرده بودن مونده بود امیر ابش رو کونم خالی کنه که بعد یکم همینم اتفاق افتاد و تمام آبش رو تو کونم خالی کرد.
هر سه مون ولو شده بودیم رو تخت و بیشتر از همه من خسته بودم ولی ارزشش رو داشت

نوشته: آرتام

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • آخرین مطالب ارسال شده در انجمن

  • فیلم سکسی کوتاه که سه نفری یه دخترو برداشتن بردن طبعیتی چیزی لختش کردن دارن کص کونش میمالن یکیشون هم فیلم میگیره . تایم: 00:12 - حجم: 2 تماشای آنلاین فیلم لینک دانلود فیلم جهت مشاهده تمامی فیلم های سکسی ایرانی روی کلیک بزنید.
  • عکس سکسی یواشکی از حمام کردن میلف گوشتی ایرانی 5/5 برای تماشای تصاویر مخفی در سایز اصلی روی هر عکس کلیک بکنید.
  • عکس لخت زن ایرانی با کص کون گنده 4/5 برای تماشای تصاویر مخفی در سایز اصلی روی هر عکس کلیک بکنید.
  • عکس های یواشکی سکسی زن لخت ایرانی 3/5 برای تماشای تصاویر مخفی در سایز اصلی روی هر عکس کلیک بکنید.
  • عکس های مخفی از اندام لخت میلف گوشتی 2/5 برای تماشای تصاویر مخفی در سایز اصلی روی هر عکس کلیک بکنید.
  • عکس های مخفی ناب داداش بی از اندام سکسی خواهرش 1/5 برای تماشای تصاویر مخفی در سایز اصلی روی هر عکس کلیک بکنید.
  • سن بالا × زندایی × داستان سکسی × سکس سن بالا × داستان سن بالا × داستان زندایی × سکس زندایی × سکس میلف × میلف × سکس با زندایی سن بالا این داستان برمیگرده به پاییز امسال من ۲۹ سالمه و‌ همیشه بین اشنا فامیل مورد قبول بودم داییم شهرا جنوبی کار میکنه و خیلی زود بیا ۲ ماه یکبار هست ۳ تا بچه قد و نیم قد هم داره که بزرگه ۱۸ سالش هست زنداییم هم که اسمش مریم هست ۴۲ سالشه که از همون ۱۸ سالگی به بعد دوست داشتم ترتیبشو بدم ولی نشد هیکل توپی داره سفید سفید سینه ۸۵ به بالا کون گنده کلا خیلی سکسی هست قیافش هم بد نیست و خوبه داستان از اینجا شروع شد که بخاطر درس پسر دومی زیاد میرفتم خونشون پاییز که درس بهش یاد بدم درسش اصلا خوب نیست هروقت میدیمش میگفتم کاش بشه فقط بغلش کرد و سینه هاشو گرفت معمولا هم داخل خونه لباس راحت میپوشید نه لختی ولی کون سینه کامل در دید بود چندین بار گذشت از رفت و اومد در این مدت خودم حس میکردم فهمیده که چشمم بهش هست و پیش خودم میگفتم حتما خوشش میا که صمیمی تر میشه تا بعدازظهری رفتم خونشون که دیدم شال بسته به کمرش گفتم چی شده که گفت مبل بلند کردم و کمرم درد میکنه که بهش گفتم خب پماد بزن و ماساژ بده بهتر میشه گفت زدم ولی تموم شده بالاخره تموم شد و اخر شب اومد تو ذهنم که بهش بگم واست میخرم فردا پیام دادم و احوال پرسی که کمرت بهتره که گفت نه و گفتم فردا واست میگیرم میارم دیگه شروع کرد به تشکر و درد دل که داییت نیست و اذیت میشم منم و به خیلی چیزا نمیرسم و این حرفا صبح ساعت ۸ بیدار شدم ی دوش گرفتم رفتم دو تا پماد واسش گرفتم و بهش زنگ زدم خونه ای بیارم واست گفت اره هستم منم گفتم تا نیم ساعت دیگه میرسم اونم گفت برم دوش بگیرم تا تو میرسی شاید بهتر شدم رسیدم زنگ زدم رفتم بالا که دیدم ی شلوار گشاد پوشیده با تاپ و موهاشو با هوله بسته بود که خشک بشه تنها بود خونه و بچهها رفته بودن مدرسه دیگه تشکر کرد و رفت چایی اورد گفتم این دستور عملا داره باید پماد بزنی و ماساژش بدی و هوله گرم بزاری که تاثیر داشته باشه گفت باشه و تعریف میکردیک که تلفنش زنگ خورد پاشد که جواب بده ی دفعه از پشت چشمم خورد به کونش که شلوار بینش گیر کرده بود ی لحظه حس کردم کیرم راست شد از شهوتش چن دقیقه تلفنش طول کشید و اومد و منم گفتم برم دیگه که گفت مهدی تو که خودت میدونی دستور عملشو واسم پماد نمیزنی ی لحظه دنیا بهم دادن گفتم باشه که بعدش گفت اگه کار داری برو که منم گفتم نه کاری ندارم دوباره نشستم گفت پس بزار این وسایل جمع کنم بیام منم همش با خودم میگفتم چطوری شروع کنم چون نمیخواستم فرصت کردنشو از دست بدم که به خودم گفتم تهش ی دفعه میوفتم روش یا میشه یا نه اومد که گفت شروع کنیم و گفتم زندایی بهتره دراز بکشی که راحت تر انجام بشه بدون حرفی گفت رو مبل خوبه؟ گفتم اره دراز کشید رو‌مبل و لباسشو زدم بالا از چیزی که فکر میکردم سفید تر نبود ولی خوب بود همونم پماد زدم به کمرش که گفت اینجا بالشت نداره بیا بریم داخل اتاق که تخت هست گفتم اگه راحت تری باشه رفتیم داخل اتاق که تابشو بیرون اورد و فقط سوتین ابی بوده گفت میدونم که غریبه نیستی لباسمو دراوردم منم که از خدام بود به پشت دراز کشید منم ایستاده پماد زدم و میمالیدمش از جایی که درد داشت بالاتر رفتم بیشتر میخواستم با این کار بعدش برم سراغ کونش گفتم زندایی پایین تر هم بزنم شاید بهتر نتیجه داد گفت هرچه خودت میدونی کم کم اومدم پایین که رسیدم به شلوار و شرتش دیگه ازش نپرسیدم و ی مقدار کشیدمشون پایین از نصف کمتر کونش معلوم بود وای کونش مثل پنبه نرم بود دیگه فراموش کردم که کمرش کجاس ۳ ۲دقیقه شد که گفت مهدی کمرم بالاتره ی لحظه خواستم بحث بندازم گفتم از بس نرمه یادم رفت که این کمر نیس و خندید گفت حالا که خوشت اومده پس کامل پمادش بزن وای دیگه کیرم داشت میترکید شلوار و شرت تا زیر کونش دادم پایین کل کونش داخل دستام بود ی بار دیگه پماد زدم به کمرش و گفتم خوبه گفت عالیه کارت خودمم از اون نرمه بیشتر خوشم اومده بی زحمت ی بار دیگه ماساژش بده منم با خنده گفتم پس به من نگو یادت رفته گفت پس اگه میخوای راحت باشی بیا رو تخت خودش رفت وسط تخت و منم رفتم رو تخت اما از رو شلوارم مشخص بود شق کردم و فکر کردم متوجه شده و منم فکر میکردم چراغ سبز داده اگه بخوام کاری کنم داشتم ماساژش میدادم که خم شدم پماد بردارم از عمد کیرمو زدم بهش ببینم واکنشش چیه و چیزی نگفت و بعدش گفت زیاد بزن که خوب بشم منم گفت پماد کاری نمیکنه ماساژ مهمه که گفت تو هم خوب بلدی ی دفعه بلند شد و گفت شونه هامو هم ماساژ بده دیگه فشارم بالا رفت گفتم میخوای سوتینو باز کنم که راحت ماساژ بدم گفت باشه بازش کردم و سینشو با دست گرفت داشتم که ماساژش میدادم کم کم رفتم زیر بغلش که برم سمت ممه هاش گفتم اگه چیزی نگفت یعنی بکنم کم کم ممه هاشو گرفتم اصلا حرف نمیزد و فهمیدم راضی هست از پشت بهش نزدیک شدم و محکم گرفتشون و بهش چسبیدم فهمیدم حشرش زده بالا که چیزی نمیگه از پشت به گردنش نزدیک شدم و بوش کردم که گفت اگه میخوای کاری کنی راضیم اینو که گفت گردنشو بوسیدم و سینه هاشو‌ول کردم و دستمو برم سمت کصش و مالیدمش و برگشت سمتم و از لب گرفتم گفتم کاش زودتر میگفتی اونم گفت کاش زودتر کمرم درد میگرفت و گفت فقط سریع که سامان پسرش ساعت ۱ میا از مدرسه منم لخت شدم و افتادم روش و شروع کردم به خوردن لب و سینهاش اونم با دستاش کیرمو میمالوند چند دقیقه که گذشت کیرمو گذاشتم وسط سینه هاش و عقب جلو میکردم وای انگار بالشت پر قو بود که ی دفعه ابم اومد ریختم رو سینه و گردنش دستمال اوردم پاک کردم که گفت صبر کن کاندوم بیارم نمیخوام حاملم کنی که گفتم اره دست به حامله شدنت خوبه کت ۴ تا داری و کاندوم آورد و کشید رو کیرم و دراز کشید گفت ۲۰ روزه که جرنخوردم بدون مقدمه تا ته کردم داخل کصش و اه اوهش بلند شد محکم تلمبه میزدم صداش کل اتاق گرفته بود ۴ ۵ دقیقه گذشت از کنار کصش داشت ابش میومد فهمیدم ارضا شده منم همون لحظه اومد و کشیدم بیرون از کصش و کاندومو برداشت ریختم رو سینش چند دقیقه ازش لب گرفتم و پاشدیم داشت لباس میپوشید از پشت بهش چسبیدم و گفتم بعدی کی باشه گفت فردا خوبه و فردا دوباره زندایی رو مورد گایش قرار دادم از اون روز به بعد هفته ای دو بار میکنمش و یادش رفته شوهر داره. امیدوارم خوشتون اومده باشه نوشته: مهدی
  • شوهر وفادار سمانه - 1 سلام اسمم سمانه و ۲۸ سالمه تو ۲۰ سالگی با علی ازدواج کردم اون ۸ سال از من بزرگتره اوایل سکس های خوبی داشتیم اما کم کم تمایلش کم شد اصلا طرفم نمیومد گاهی انقدر حشری بودم که غرورم رو میشکوندم و آلتش رو موقع خواب در می‌آوردم و ساک میزدم خیلی کوچیک بود و شل درست شبیه خودش .خیلی راست نمی شد اما انقدر ساک میزدم و فانتزی های جنسی که داشتم به ذهن می‌آوردم تا کمی احساس بهتری داشته باشم اما هیچ وقت ارگاسم نشده بودم با کیرش . حتی پیش مشاور رفتم اما اونم گفت طلاق بگیر ازش اما جریان خانواده هامون طوری بود که حرف طلاق هم نمی شد زد .تا اینکه یه شب با هم فیلم دیدیم فیلم پورن هر چند نمیخواستم ببینم اما به اسرار علی و اینکه شاید با دیدن پورن یکم دودول تکون بخوره و بتونه کاری کنه قبول کردم .یه فیلم اروتیک داستانی بود که یه زن و شوهر جوان مشکل ما رو داشتن و داشتن دنبال راه حلی میگشتن که شوهره با اینکه مشکل داشت اما تمام تلاشش رو می‌کرد تا به همسرش کمک کنه حتی به کمک وسایل جانبی مثل خیار زنش رو ارگاسم می‌کرد و زندگیشون روز به روز با کیفیت تر میشد و کم کم به جایی رسیدن که یک مرد غریبه رو وارد زندگیشون کردن و اون مرد اومده بود خونشون تا با زنه سکس کنه جلوی شوهرش موقع دیدن این فیلم تقریبا ارگاسم شدم از بس هیجان انگیز بود و جذاب .مرد غریبه با آلت بزرگش کاری می‌کرد که خانومه تو فیلم چند بار آبش میپاچید و پاهاش میلرزید و گریه میکرد از شدت ارگاسم های شدیدی که می‌گرفت اما همچنان به شوهرش وفادار بود و زندگی عادی داشتن و همو دوست داشتن فقط از اون مرد غریبه به عنوان ابزار جنسی استفاده میکردن که نیاز خانوم رو برطرف کنه .وقتی فیلم به صحنه های جذاب ارگاسم رسید علی بهم میگفت سمانه تو هم آبت میاد اگه ارگاسم بشی؟ بهش به طعنه گفتم آره اگه مادربزرگ ۸۰ ساله منم کنار این مرده بخوابه آبش میاد و دیدم شروع کرد به حرفهای کاکولدی زدن و اینکه غیر مستقیم بهم میگفت که ما هم میتونیم راه این زن و شوهر تو فیلم رو در پیش بگیریم و… از اون شب به بعد دیگه اوضاع عوض شد و من شدم یه آدم عوضی .منی که همیشه چادر داشتم و با حیا و حجاب بودم با شلوار لی تنگ و مانتو باز و لباس سکسی تو خیابونا دنبال مرد رویاهام بودم تو یه جای شلوغ تو بازار بودیم با علی که یه مرد غریبه از پشت سر ما می‌اومد تا اینکه یه جایی وایسادیم که مردم‌نهاد بودن و همه چسبیده به هم و اون مرده هم از پشت خودشو می‌مالند به من و باسنم رو دست میزد یکم حالی به حولی شدم اما نمیشد به چنین مردی اعتماد کرد واسه همین به علی گفتن سریع از اون شلوغی دور شدیم بعدش به علی گفتم که یکی کونم رو دستمالی می‌کرد تو بازار و… علی هم کلی خندید .من دنبال یکی بودم که مخم رو بزنه بعد کم کم وارد رابطه جنسی بشیم اما همه مردها انگار می‌خواستند اولین بار دیدن ببرن تو رخت خواب .تو تلگرام با جابر دوست شدم و پسر خوبی بود اولین باری که دیدمش تو رستوران گفتم این دیگه همونه که میخواستم و تو رویای این بودم که به علی هم قضیه رو بگم و یه روز دعوتش کنم خونه و به فانتزی جنسی مون برسیم اما بعد از اینکه تو چت باهاش راجع به مسائل جنسی و … باهاش صحبت کردم و فهمیدم یه چیزی تو مایه های شوهر خودمه و اصلا خودش مشکل جنسی داره سریع بلاکش کردم فقط تنها فرقش این بود که اون قدبلند و خوش استایل بود … اگه دوست داشتین کامنت بزارین ادامش رو بگم نوشته: سمانه
×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

به زودی فعالیت در انجمن عمومی خواهد شد، حتما قوانین را مطالعه بفرمایید.