رفتن به مطلب

داستان گی کون دادن به سی دی فروش


migmig

ارسال‌های توصیه شده


مرد مورد علاقه ام

سلام
این داستان مربوط میشه حدود 22 سالگیم واسه چند سال پیشه
رفته بودم از یه خیابون تو شهر تبریز که راحت‌تر میشد هر جور فیلمی رو اونجا تهیه کرد
من قدم 172 وزنم 75 و تیپم پسرونه بود
چند دوری تو خیابون زدم و الکی مغازه ها رو نگاه میکردم
سی دی فروش ها هم هی از کنار منو و بقیه رد میشدن آروم میگفتن سی دی میخوای همه چی داریم
چشمم به یه سی دی فروش افتاد که ازش خوشم اومد
قد بلند 35،40 ساله حدود 190 وزنش حدود 85، 90 میشد سیبیلو که بهش خیلی میومد و موهای سیاه بلند که به عقب داده بود و پوست سبزه داشت و کاپشن چرمی نیم تنه و بلوز کرمی و شلوار پارچه ای سیاه تنش بود
از بغلش که رد میشدم هی میگفت سی دی دارم همه جور فیلمی
منم مثلا توجه نمیکردم
بعد چند دور اومد جلو و گفت انگار فیلم میخوای
منم که تو دلم آشوب بود دل رو زدم دریا و وایسادم و یواشکی آب دهنم رو قورت دادم و گفتم چی داری
گفت همه چی دارم از سوپر گرفته تا آهنگ و همه چی
گفتم سوپر چی داری
گفت چی میخوای آمریکایی ژاپنی روسی فرانسه چی میخوای؟
آروم گفتم مرد با مرد داری؟
جا خورد و گفت چی مرد با مرد؟
گفتم اره
یه نگاه بهم کرد و گفت تموم کردم خودم چند دقیقه اینجا باشی از همکارم میگیرم میارم واست
گفتم باشه اینجا چرخ میزنم بیا
گفت باشه و رفت
چند دقیقه بعد اومد و گفت بیا تو کوچه نزدیک اونجا بهت بدم
پشت سرش رفتم تو کوچه و از زیر کاپشنش چند تا سی دی در آورد و یکیش رو بهم داد و پولش رو دادم و برگشتم
رفتم تو خونه و تو کامپیوترم نشستم و نگاه کردم که از اینجا بگذریم
چون فقط تو خیالم با اون حال میکردم
حدود یه ماهی گذشت و داشتم دیوونه میشدم
دوباره رفتم تو همون خیابون و از دور دیدمش و بازم دل رو زدم به دریا و رفتم نزدیکتر
اونم منو دید و اومد به طرفم و آروم گفتن فیلم میخوای؟
گفتم اره
گفت چه فیلمی
گفتم مرد با مرد
گفت تو ازم یبار فیلم خریدی
گفتم اره
گفت چطور بود خوشت اومد؟
گفتم اونا همشون سن پایین و بچه بودن
سن بالا نداری؟
یه نگاهی بهم انداخت و گفت سن بالا دوس داری؟
گفتم اره
دستی به صورتش کشید و گفت اگه میخوای باید بریم از خونه برات بیارم
گفتم کجاست گفت نزدیکه دور نیست
اگه خسته نمیشی پیاده هم میشه رفت
گفتم باشه
افتادم دنبالش و چند تا کوچه و خیابون اونورتر رفت تو یه کوچه قدیمی
منم دنبالش بودم
جلوی یه خونه وایساد و کلید انداخت و باز کرد و از دور با دستش بهم اشاره کرد که بیا
منم رفتم داخل ساختمان وارد یه خونه کوچیکتر که دو تا اتاق داشت شد آروم گفت بیا تو و درم ببند
رفتم تو و دیدم یه اتاق با یه کامپیوتر و یه عالمه سی دی رو میز
رفت پشت کامپیوتر و روشنش کرد و کاپشنش رو درآورد و با لبخند بیا بشین
رفتم نشستم رو یه صندلی و اونم نشست پشت میز
تا کامپیوتر کامل روشن بشه با لبخند رو به من کرد و گفت خوب چطوری
گفتم خوبم مرسی
گفت فیلم واسه خودت میخوای
گفتم اره
گفت مرد با مرد دوس داری؟
یکمی سرخ شدم و آروم سرم رو تکون دادم یعنی اره
گفت تنهایی با دوستی چیزی هم داری؟
گفتم آره دوست زیاد دارم
گفت نه منظورم دوست مردی که باهاش حال کنی؟
گفتم نه
گفت یعنی تا حالا با کسی نبودی؟
گفتم نه
آروم گفت حیف نیست
کامپیوتر رو روشن کرد و گفت بیا نزدیکتر ببین چجوری شو دوس داری؟
یکی یکی فیلم ها رو باز می‌کرد و تیکه تیکه نشونم میداد
منم که کاملا داغ کرده بودم و اونم منو به خودش نزدیکتر می‌کرد و میچسبوند
منم که هم فیلم می دیدم هم دیوانه وار به اون حس داشتم از خدام بود
بوی عطر تلخش هم که آدم رو مست میکرد
گفت کدومش بهتره
گفتم اون مرد که بدنش پر مو هستش
گفت بدن منم پرمو هستش ها
دوس داری
یه نگاه بهش کردم و چیزی نگفتم
آروم دستمو گرفت و نوازش کرد
منم که هم ترسیده بودم هم حشری شده بودم
گفت نترس گفت میخوای با چند نفر که مثل تو هستن و از من فیلم می‌خرن آشناست کنم
گفتم نه
گفت باشه دوست داری با من دوست باشی
چیزی نگفتم
آروم جلو اومد و صورتمو بوس کرد دید چیزی نگفتم
بعد چند لحظه دوباره اومد جلو سرمو بلند کرد و آروم لبمو بوس کرد
منکه داشت قلبم از جاش کنده میشد فقط نگاش میکردم
اینبار منو تو بغلش گرفت و اینبار شروع کرد به خوردن لبام
من که مست اون شده بودم
رفت عقب شروع کرد به درآوردن لباساش
لخت شد بجز شورتش که تو تنش بود
وای باور نمیکردم بدنش عالی بود
پوست سبزه با بدنی پرمو که عضلات تک تک بدنش معلوم بود
بدنش سفت بود مثل بدن ورزشکارانی که با سنگ کار کرده باشن
گفت خوشت میاد؟
گفتم اره
گفت پس لباساتو دربیار
منم شروع کردم به درآوردن لباسام
اومد جلو کمکم کن هی به بدنم دست میزد و اوف و جون میکرد
لخت که شدم گفت تو تا حالا کجا بودی
منم لبخند زدم
اومد جلو کونمو مالید و آهی کشید و گفت چقدر نرمه
بغلم کرد و لبامو و گردنمون و سینمو رو با حرص و ندید بدیدا خوردن طوری که انگار سالها سکس نداشته
من فقط تو فیلم ها سوپر اینجوریشو دیده بودم اونم مرد با زن میکرد
منم که از طعم لب و بوی عطرش مست شده بودم و کاملا در اختیارش
من برد رو تخت و درازم کرد و روم افتاد و حسابی همه جای بدنم رو با شدت تمام خوردنی بدنمو می‌خورد و هی با دستاش بدنمو مالش میداد
بعد چند دقیقه دستم گرفت گذاشت رو کیرش
گفت اینم مال تو
دستمو کشیدم روش ترسیدم
کیرش معلوم بود بزرگه
بلندم کرد و لبامو دوباره خورد و گفت بشین جلوم
نشستم جلوش و وایساد جلوم و صورتمو چسبوند یه شورتش و یه آهی کشید و به یه دستش کیرشو از شورتش دراورد
کیر بیست سانتی تیره و کلفت گوشتی
با یه دستش سرمو گرفت با یه دستش سر کیرشو گذاشت دهنم
آهی کشید و آروم تا نصف کرد تو دهنم داشتم خفه میشدم
سریع درش آوردم و یه عوقی زدم گفت معذرت بیا خودت بخورش
کیرشو گرفتم تو دستمو و شروع کردم به ساک زدن
حسابی واسش ساک زدم و اونم تو عالم دیگه بود
بعد چند دقیقه ساک زدن گفت بلند شو
برگرد دستاتو بذار رو تخت و دولا شو
فقط محکم دستاتو بگیر و حرکت نکن
منم دولا شدم و نشست پشتم شروع کرد به مالیدن محکم کونم و باسنم و با انگشت سوراخ کونمو تف مالی میکرد
حسابی که تف مالی و خیس کرد بلند شد و آروم سر کیرشو گذاشت داخل کونم
چنان دردی داشت که نمیذاشتم بذاره
با خواهش و آروم و تف مالی بالاخره سرش رفت تو و آروم آروم داشت همشو می‌کرد توش
بعد چند دقیقه آروم آروم شروع کرد به تلمبه زدن
بغل تختش یه آینه بزرگ بود
منو برگردوند جلو اینه شروع کرد به تلمبه زدن
منم تو آینه که خودمون رو میدیدم حشری تر میشدم
بعد چند دقیقه یهو تند تر کرد و یه آهی بلند زد و کیرش درآورد و آبش رو ریخت رو کمر و خودش رو خالی کرد و افتاد رود
جای خالی کیر بزرگ شو تو کونم حس میکردم
هی بوسم می‌کرد و قربون میرفت و می‌گفت تو تاحالا کجا بودی
بعد بلند شد گفت تو هم خودتو خالی کن
رفت تو حموم و خودشو شستن
بعد چند دقیقه گفت تو هم بیا خودتو بشو
رفتم تو حموم و از پشت بغلم کرد و شروع کرد به خوردن گردنم و گفت من تو رو رو تازه پیدا کردم
همینطور که بغلم کرده بود و سینه هامو مالش میداد گفت شبو میتونی بمونی خیلی خوش میگذره گفتم نه نمیتونم گفت باشه ولی قول بده زود به زود بیای
گفتم باشه
بعد حموم خودمون رو خشک کردیم و لباسامونو پوشیدیم
شمارشو بهم داد و گفت زود به زود بیا
گفت فیلم میخوای بدم
گفتم میخوای بده
گفت خودم واست حضوری بازی می‌کنم و خندید
یه فیلم بهم داد و گفت مثل همه این فیلم ها میکنمت
خدافظی کردیم و بعد اون حدود یه سالی باهم بودیم که بعدش جریان های دیگه ای پیش اومد که اگه خوشتون اومد بعدا میگم

نوشته: مردونه

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×
×
  • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

به زودی فعالیت در انجمن عمومی خواهد شد، حتما قوانین را مطالعه بفرمایید.