چرخه ... (فصل اول)
قسمت دوم ( اسمیت : رئیس عیاش ! !)
34 صفحه
ترجمه : #GOB
مونتاژ : کِلاتو . Kelato0