چرخه ... (فصل اول)
قسمت اول ( شاهدی برعشق بازی شبانه !)
21 صفحه
ترجمه : #GOB
مونتاژ : کِلاتو . Kelato0