همسر پتیاره و سگ !
تعداد صفحات : 15
ترجمه : بیوه سیاه
مونتاژ : کِلاتو . Kelato0