نسل بعدی خانواده ....!
قسمت اول . کایلی و کندال
184 صفحه
مترجم : G.L.B
مونتاژ : کِلاتو . Kelato0

پ.ن: این کمیک 184 قسمته که توی پارتهای کوچکتر پست میشه