• دوست پسر
  • عاشقیمضطرب بودم و قلبم تو دهنم میزد. خیلی وقت بود ندیده بودمش. رو نیمکت پارک منتظرش بودم و پای راستمو تند تند تکون میدادم. گاهی ناخنمو می*کشیدم به شلوار جینم؛ و صداش عین سوهان، اعصابم رو می سایید. صبح بود، ولی نه خیلی زود. آفتاب تابستون از ۱۰ به بعد، از بس که صاف می*تابه به کله آدم، شروع می*کنه به ساندویچ مغز پختن. لباسام خنک بود، ولی قطرات ریز عرق رو روی گردن و کمرم حس میکردم.
-"اه لعنت! فقط همین مونده که بوی عرق هم بگیرم."
شیشه ادکلن رو به سختی از کیف بزرگم درآوردم. یجوری بود، مثل یه دایره نصفه که زده باشن تو سرش، با یه میله که وسطش فرو رفته باشه. اسمش یوفوریا بود. کلی عطر به خودم زدم. گردنم، پشت گوشم، زیر بغلم، و کشاله*ی رون؛ گرم که باشه بوی شلوار جین توی اون ناحیه یجوری می*شه. من حس بویاییم خیلی قویه، خیلی.
گفته بود ساعت ۱۲ می*رسه. منم گفتم خواهرم ساعت مچیمو کوک کنه رو ۱۱ که حواسم باشه. با خودم گفتم "خدایا چی میشد میگفتی تابستونا حجاب رتته!؟ این قوم که یه توپ پارچه میپندن دور سرشون فک میکنن روسری ما هم مث عمامه اونا سوراخ هواکش داره؟" هی راه به راه پیش خودم غر می*زدم. حداقلش این بود از استرسم کم می*شد. دیگه الان تپش قلب هم دهنمو سرویس کرده بود.تپش قلب، تپش قلب ...
یادمه تو دیدار دوممون بود که دستمو گرفت و گذاشت رو قلبش. خیلی محکم می*زد، خیلی. گفت ببین داره واسه تو اینجوری بی*قراری می*کنه ها. سمت نگاهم به اون بود. یهو نمیدونم چرا اشک تو چشمام جمع شد و سرمو خیلی محجوب و خجول پایین انداختم. دلبریاش زیاد بود لعنتی. بار بعد که پیشم اومد، گفتم میشه به قلبت گوش کنم؟ خجالتم تو این یک ماه کمرنگ شده بود؛ ولی انگار اون، از فکر سرم روی سینش یه جورایی شرمگین شد، آخ که دلم براش رفت. با خجالت گفت بیا، و دستمو کشید سمت خودش.
حالا تپش قلبش زیر گوشم بود. هم حسش می*کردم و هم می*شنیدمش. سرمو بلند کردم و صورتم مماس صورتش بود. حس کردم یه جوری نگاه می*کنه. سرمو به چپ و راست تکون دادم، یعنی که "جااااان؟ چیه؟". و هیچی نگفت. البته نه که هیچی هم نبوده باشه ها، بعدا گفت "خودمو توی چشمای خرمایی رنگت دیدم." دلم لرزید؛ آخه هیچکس تاحالا از چشمام تعریف نکرده بود. راست هم می*گفت. اخه وقتی دلش می*لرزه، چشماشم دودو می*زنه. من چشماشو دیدم؛ بخدا دیدم.چشماش، چشماش ...
من حال چشماشو خیلی خوب می*فهمم. بار اول که دیدمش حس کردم یه جوری نگام می*کنه که یاد عارف افتادم؛ که می*خوند شرم تو چشماش بوسیدنی بود. ولی مامانم می*گه اگه چشمای کسی رو ببوسی از دستش می*دی.
-"اما انقدر دلم می*خواد چشماشو ببوسم که یه امروز، خرافات تعطیل؛ والا."
آخ، چشماشو می*گفتم. بار قبل که دیدمش، اول چشماش برق میزد، بعد کم کم آروم شد و تو صورتم می*چرخید. دستمو گرفت بالا سرم، و منو می*چرخوند و سرتاپامو با لبخند و چشمای گرد نگاه می*کرد. چشماش دیگه داشت شیطنت می*کرد و من یه جور حس جدید داشتم. لذت یه مرد از نگاه کردن به من.
ولی وقتی داشت می*رفت، انگار چشماش سنگین بود؛ سنگین از یه غم و دلتنگی. سرشو گذاشتم رو سینم و موهاشو نوازش کردم. وقتی بلند شد، نم اشک تو چشماش بیشتر شده بود. چشمای قشنگشو فقط من می*بینم. دلم لباشو می*خواست؛ هنوزم می*خواد.آخ لباش، لباش ...
لب پایینش ضخیم و لب بالاش کمی نازک*تره. خیلی خوشگل می*خنده. ولی با اینکه خیلی خوشگله، میشه گفت خیلی هم خوردنی تره.
-" الآن که بیاد می*پرم بغلش و لباشو می*بوسم. بذار اولین بوسه از سمت من باشه. اون لبا که همش نباس بخنده."لبخندش، لبخندش ...
دوتا چال داره رو گونه اش که آی دل می*بره ... آی دل می*بره! من اصلا چال مال دوس نداشتما، ولی میگن عاشق که بشی حالت، حال دل مجنونه.جنون، جنون ...
جنون یعنی وقتی باد می*وزه و موهای لختشو می*ریزه توی صورتش، و اون هی با غر غر میزنتشون کنار، و من هی با اخم ساختگی می*گم نکن. و تسلیم می*شه و چشماش جمع می*شه از بس که موهاش اذیتش می*کنه؛ ولی من لذت می*برم از این همه زیبایی. آخه من میدونم چشماش چه شکلی می*شن ...+"خانوم ... خانوم خوشگله! غرق نشی یه وقت."


خودش بود. من این صدا رو می*شناسم؛ صدای یه دلبر جذاب، که اومد و کنارم نشست. من صداها رو خیلی خوب می*شنوم. ولی نتونستم بپرم بغلش، نتونستم لباشو ببوسم، نتونستم خرافاتی نباشم ... فقط لمسش کردم. موهاشو، چشماشو، لباشو، ... . لباش کش اومد و رفتم سمت چال لپاش. درسته نمی*تونم چیزی ببینم ولی خیلی خوب حس می*کنم همه چی رو ... هــمــه چی رو ...